Skip to main content

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự xã

Ngày 15/10/2021, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Cai Kinh  tổ chức họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2022. Tham dự có Lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.

Trên cơ sở thống nhất danh sách gọi sơ tuyển, Hội đồng NVQS xã Cai Kinh đã quán triệt mục đích yêu cầu, nội dung phương pháp của việc sơ tuyển; quán triệt các nghị định, thông tư và văn bản có liên quan đến công tác tuyển quân năm 2022. Đồng thời, hướng dẫn triển khai công tác xét duyệt chính trị, chính sách đối với từng đối tượng công dân nằm trong độ tuổi quy định.