Skip to main content

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ CAI KINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-UBND

Cai Kinh, ngày        tháng  8  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19
trên địa bàn xã Cai Kinh năm 2021 - 2022

         

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND huyện Hữu Lũng về truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021 - 2022, UBND xã Cai Kinh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Truyền thông đến 100% người dân trên địa bàn xã, đảm bảo cho trên
70% dân số xã Cai Kinh được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết quý I
năm 2022, đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết số 21/NQ-CP đối với công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Truyền thông những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh trong
đàm phán, mua và cung ứng vắc xin phòng COVID-19, đáp ứng nhu cầu sử dụng vắc xin trên địa bàn tỉnh.

- Cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về triển khai Chiến dịch tiêm vắc
xin trên toàn quốc, tại địa bàn tỉnh, huyện, xã; các kết quả đạt được, các thông
điệp, khuyến cáo đến người dân và cộng đồng về tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 an toàn; khuyến cáo thực hiện thông điệp 5K phòng, chống dịch
COVID-19 cùng với triển khai tiêm vắc xin.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

          1. Nội dung

- Truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước, của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; chú
trọng truyền thông về Nghị quyết số 21/NQ-CP; Kế hoạch của UBND các cấp về tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Truyền thông vận động người dân ủng hộ công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”; vận động người dân đi tiêm chủng khi đến lượt; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam.

- Truyền thông về những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh trong đàm phán, mua và cung ứng vắc xin phòng COVID-19, đáp ứng nhu cầu sử dụng vắc xin của Chiến dịch, hướng tới tiêm chủng cho trên 70% dân số tại xã (trong đó 92% dân số từ 18 tuổi trở lên) đến hết quý I năm 2022, đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

- Truyền thông về công tác cung ứng vắc xin cho Chiến dịch, đảm bảo an
toàn tiêm, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm và các hoạt động khác của
Chiến dịch. Hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong phòng, chống dịch COVID-19, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

- Truyền thông vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện
tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; các thông điệp, khuyến cáo đến
người dân và cộng đồng về tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn, theo dõi các
phản ứng thông thường sau tiêm, theo dõi và xử lý kịp thời các phản ứng nặng,
nghiêm trọng sau tiêm vắc xin; khuyến cáo thực hiện thông điệp 5K cùng với quá trình triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Truyền thông về các loại vắc xin phòng COVID-19 sử dụng trong Chiến dịch tiêm chủng; hiệu quả phòng dịch bệnh COVID-19, liệu trình tiêm, các khuyến cáo về đối tượng tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng của từng loại vắc xin.

- Truyền thông về những nỗ lực, tạo điều kiện để các loại vắc xin đang
được nghiên cứu, thử nghiệm tại Việt Nam sớm được sản xuất và phê duyệt nhằm phục vụ nhu cầu tiêm chủng trong nước; cũng như đẩy nhanh việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ, kỹ thuật để sản xuất vắc xin nước ngoài tại Việt Nam, góp phần tạo nên an ninh vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam.

- Phát hiện, nêu gương những cá nhân điển hình trong thực hiện chiến
dịch tiêm chủng an toàn, đạt hiệu quả cao.

2. Hình thức tuyên truyền

- Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng

+ Các hoạt động của Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương, như: Xây dựng các tin, bài, chuyên mục phát trên hệ thống loa truyền thanh của  xã.

+ Sử dụng các sản phẩm truyền thông của Bộ Y tế (các bài viết, phóng sự, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, chương trình truyền hình, phát thanh...), biên tập phù hợp để đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã.

- Truyền thông trên mạng xã hội

+ Sử dụng các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber,
Youtube, TikTok, Lotus,…của các tổ chức, cơ quan, đơn vị đã đăng ký để truyền thông mạnh mẽ về triển khai Chiến dịch: Chú trọng vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động tiêm cá nhân; cung cấp các khuyến cáo, thông điệp về tiêm chủng an toàn vắc xin phòng COVID-19, kế hoạch triển khai và giải đáp các thắc mắc, câu hỏi của người dân, bác bỏ thông tin sai sự thật, tin đồn, tin giả về vắc xin phòng COVID-19 và quá trình triển khai Chiến dịch.

+ Truyền thông trên các trang mạng xã hội thông qua đăng tải các tài liệu
truyền thông của Bộ Y tế cung cấp và đã được hiệu chỉnh phù hợp với điều kiện
của địa phương như: Tin nhắn, bài viết, hình ảnh/infographic, videoclip…; tổ chức các chương trình truyền thông, các tọa đàm, giao lưu trực tuyến, giải đáp thắc mắc và các hoạt động truyền thông khác.

- Truyền thông về Cổng công khai thông tin tiêm chủng và ứng dụng sổ sức khỏe điện tử

+ Cung cấp thông tin về hoạt động của Cổng công khai thông tin tiêm
chủng tại địa chỉ: https://tiemchungcovid-19.gov.vn nhằm công khai, minh bạch
thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị,
trong quá trình triển khai Chiến dịch.

+ Truyền thông vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện
tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân, như: Đăng ký tiêm chủng và khai
báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm.

- Hoàn chỉnh thông điệp truyền thông phù hợp

+ Nội dung và hình thức tài liệu truyền thông xem chi tiết tại các đường link: Tài liệu truyền thông vắc xin phòng COVID-19:
https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61grRw2dJqjAsJoGsYyQ?e=EyOUnx.

Tài liệu truyền thông thông điệp 5K:
https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gcEtcP160Tu-9ukXAQ?e=t3qXYz.

- Tổ chức truyền thông cho người đi tiêm

+ Truyền thông vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện
tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; vận động người đi tiêm chủng khi
đến lượt; ủng hộ, hỗ trợ tham gia triển khai Chiến dịch tiêm chủng tại các xã, thị trấn.

+ Cung cấp tài liệu truyền thông phù hợp (tờ rơi, infographic…) cho người đi tiêm về lịch tiêm chủng, những điều cần biết khi tiêm vắc xin phòng COVID-19, các dấu hiệu cần theo dõi sau tiêm, số điện thoại đường dây nóng, thông tin về bác sỹ và cơ sở y tế theo dõi sau tiêm chủng.

- Theo dõi và xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến Chiến dịch

+ Chủ động thu thập thông tin, lắng nghe dư luận và mạng xã hội để phát
hiện và xử lý kịp thời các tin giả, tin đồn, tin sai sự thật liên quan đến triển khai
Chiến dịch tại địa bàn.

- Truyền thông về các tấm gương điển hình trong công tác tiêm vắc
xin phòng COVID-19 tại địa phương, đơn vị.

3. Chủ đề và thời gian thực hiện

- Chủ đề truyền thông của Chiến dịch Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là Quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng.

- Thời gian: từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị , ban, ngành, đoàn thể xã

- Tổ chức tuyên truyền nội dung của kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân.

- Kịp thời nắm bắt thông tin, cũng như có sự phản biện kịp thời những tin sấu, tin giả liên quan đến chiến dịch Tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Thực hiện công tác tuyên truyền theo các nội dung kế hoạch truyền thông về chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở.

- Ban biên tập trang thông tin điện tử của xã  chủ động biên tập các nội dung tuyên tuyền để đăng tải trên Trang thông tin điện tử và phát trên Đài truyền thanh. Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện chuyển tiếp, phát lại các nội dung tuyên truyền về Chiến dịch do Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn xã Cai Kinh năm 2021 - 2022. Đề nghị các đơn vị, các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu./.

 

Nơi nhận:

- Phòng TT&TT huyện (b/c);

- TT Đảng  uỷ (b/c);

- TT HĐND xã (b/c);

- Các đơn vị, quan, ban, ngành, đoàn thể xã;

- Lưu: VT.                                                                     

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nông Quốc Bảo