Skip to main content

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện ‘‘Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam’’

năm 2021 trên địa bàn xã Cai Kinh

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng về thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng, Ủy ban nhân dân xã Cai Kinh ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn xã với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Các ban ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi”  với các hoạt động thiết thực, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ban ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.

1.3. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

1.4. Động viên cán bộ Hội Người cao tuổi và người cao tuổi trên địa bàn xã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

1.5. Vận động các ban ngành, đòan thể, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội tích cực tham gia bằng trách nhiệm và tình cảm đối với người cao tuổi. Các cấp hội người cao tuổi chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện, tình hình thực tế của từng địa bàn, cơ sở.

II.  NỘI DUNG THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021, Luật Người cao tuổi; các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền về những thách thức của quá trình già hóa dân số, làm rõ thuận lợi, khó khăn khi nước ta đang trong thời kỳ già hóa dân số; kết hợp tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Tuyên truyền và hưởng ứng các hoạt động của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

- Tuyên truyền nhân rộng, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình người cao tuổi “Tuổi cao - Gương sáng”, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

2. Công tác chăm sóc người cao tuổi

- Chính quyền các cấp thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người cao tuổi; bảo đảm kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và kinh phí biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định.

- Ban văn hóa xã, các ban ngành đoàn thể phối hợp với Hội Người cao tuổi xã xuyên rà soát, nắm tình hình, lập danh sách người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa trên địa bàn quản lý để tham mưu cấp ủy, chính quyền xem xét cân đối ngân sách, bố trí kinh phí, huy động nguồn lực, thực hiện các hoạt động hỗ trợ thiết thực đảm bảo 100% người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được quan tâm chăm sóc.

- Tư vấn, hướng dẫn người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa vào cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp của tỉnh. Khuyến khích các cơ quan các gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, sức khỏe yếu, không tự phục vụ trên địa bàn quản lý.

- Ban chấp hành Hội người cao tuổi xã: Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc vận động xã hội chung tay đóng góp phát triển Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tiếp tục thực hiện “Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động. Trong đó ưu tiên người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

3. Công tác phát huy vai trò người cao tuổi

- Duy trì và thành lập mới các tổ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ở cơ sở, lồng ghép tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với người cao tuổi.

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.

- Tạo điều kiện, động viên cán bộ, hội viên hội người cao tuổi các cấp và người cao tuổi trên địa bàn xã tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế tại gia đình và địa phương,...

 4. Tổ chức hoạt động nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021

           - Các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể xã tổ chức hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 gắn với chào mừng các ngày l, kỷ niệm trong năm như: Kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9, Kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10, Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 -04/11/2021),… bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm khẳng định vị trí và phát huy vai trò của người cao tuổi, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn xã.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày lễ, tết, ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2021.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người cao tuổi.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; thực hiện chương trình phối hợp “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017 - 2021”.

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dành cho người cao tuổi trên địa bàn xã nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” và Kỷ niệm “Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/2021” phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương, gia đình và điều kiện thực tế tại địa phương.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn xã.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ ngày 28/8/2021 đến hết ngày 10/11/2021.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp.

2. Các nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trạm Y tế xã

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi ở cơ sở; khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Thực hiện tư vấn, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi, đặc biệt chú ý người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tích cực tham gia chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú theo quy định.

- Lồng ghép chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các chương trình phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm các bệnh liên quan đến người cao tuổi.

 - Tăng cường tuyên truyền Luật Người cao tuổi, các chính sách liên quan và những thách thức của quá trình già hóa dân số hiện nay trong “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền phổ biến kiến thức về chăm sóc người cao tuổi; tuyên truyền, tôn vinh người cao tuổi tiêu biểu, các tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã.

4. Hội Chữ thập đỏ xã

- Vận động nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn:  giúp người cao tuổi mù lòa có chỉ định được phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể miễn phí; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người cao tuổi.

- Phối hợp tổ chức chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã

- Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021.

- Phối hợp, chỉ đạo các tổ chức  thành viên hưởng ứng, tổ chức phát động thi đua thực hiện tốt Luật Người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi và vận động người dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

6. Ban chấp hành Hội Người cao tuổi xã

- Phối hợp với Văn hóa xã hội, các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Hướng dẫn các chi hội Hội Người cao tuổi thôn triển khai các hoạt động thực hiện Kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa , văn nghệ, thể thao, thăm hỏi tặng quà người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phù hợp, bổ ích cho người cao tuổi.

- Triển khai, nhân rộng mô hình tổ dưỡng sinh, văn nghệ, hệ tự giúp nhau trên địa bàn, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, “Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi”.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), phối hợp tổ chức đợt cao điểm “Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi”; gặp mặt, biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu, người có đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi...

Trên đây là kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn xã Cai Kinh./.

 

Nơi nhận:                              

- Phòng LĐTB&XH-DT huyện (B/c);

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã;

- Các thôn;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nông Quốc Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CAI KINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 73/KH-UBND

Cai Kinh, ngày 24 tháng 8 năm 2021