Skip to main content
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Cai Kinh, giai đoạn 2021 - 2025
Số hiệu văn bản
Số 85-QĐ/ĐU
Ngày ban hành
28-03-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About